denledchieusang's Recent Activity

  1. denledchieusang đã trả lời vào chủ đề TP HCM Chọn tủ hút khí độc xử lý khí độc phòng thí nghiệm.

    chúng tôi xác định nhu cầu đào tạo kỹ thuật thêm quyền lực cũng như năng lượng, LHV/HHV và khí đo.

    17/4/18 lúc 15:30